ชื่อ - นามสกุล :นางนริศรา นิลเเสงศรี
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหาร
ที่อยู่ :
Telephone :0807559930
Email :narisara_koya@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์
หน้าที่ในกลุ่ม :